Informacje

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobowa spółka Miasta i Gminy Wołów powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Spółki Wodnej na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 18.04.1994 r. 

Założyciel spółki: Gmina Wołów

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres spółki: 56-100 Wołów, ul. Ogrodowa 16

Władze:

Zgromadzenie Udziałowców:   Burmistrz Gminy Wołów - Dariusz Chmura
Zarząd:     Prezes Zarządu - Rafał Borzyński

Rada Nadzorcza:

Jan Janas (Przewodniczący)

Piotr Lech (Z-ca Przewodniczącego)

Kazimierz Pakulski (Członek)

KRS:
Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000081778 

Kapitał zakładowy: 12 861 600 zł

 

NIP

917-00-05-946

REGON

930335143

konto bankowe:

Bank PKO BP S.A O/Wołów 95 1020 5242 0000 2402 0159 2559

 


Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:

 • ujmowania wody surowej, uzdatniania wody dla potrzeb ludności oraz działalności gospodarczej [SUW],
 • rozprowadzania i dostawy wody dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych,
 • odprowadzanie ścieków systemem sieci kanalizacyjnej,
 • oczyszczania ścieków [Oczyszczalnia],
 • wywóz nieczystości ciekłych,
 • usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
 • wydawania warunków technicznych w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Przedsiębiorstwa,
 • wykonywanie podłączeń do sieci wod - kan,
 • analiza laboratoryjna wody i ścieków,
 • konserwacji, remontu i modernizowania infrastruktury technicznej,
 • przygotowania i realizacji własnych inwestycji wodno - kanalizacyjnych,
 • świadczenia innych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa