Projekt: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu