Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Historia PWK Wołów sięga 1994 roku. Właśnie wtedy w skład majątku spółki wszedł majątek zlikwidowanej Spółki Wodno-Ściekowej oraz część Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wołowie. I tak wyodrębniono nowy podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodno-ściekową w gminie Wołów.  W 1994 roku posiadaliśmy niespełna 21,6 km kanalizacji ogólnospławnej na terenie Wołowa. Sieci wodociągowej było niespełna 74,9 km. Obecnie  łączna długość wynosi 172,5 km (sieć rozdzielcza) oraz 44,2 km (sieć przesyłowa).  Długość przyłączy wodociągowych wynosi 80,4 km (3412 szt.). Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami to około 297,1 km. Z kolei łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (2215 szt.) wynosi 148,7 km. Największą grupę odbiorców stanowią osoby fizyczne tzw. odbiorcy indywidualni, którzy korzystają z 82% ogólnie wyprodukowanej wody i są dostawcami 70 % ścieków. Pozostałą grupę stanowią instytucje i firmy.

Wciąż rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wod-kan w związku z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz kwestie wynikające z konieczności remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury sprawiły, że spółka konsekwentnie realizuje projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, konsekwentnie niwelując wszystkie braki w kwestii lokalnej gospodarki wodno-ściekowej. PW-K Wołów realizuje projekt pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów”, którego wartość netto wynosi  23.102.392,01 zł brutto, z czego dofinansowanie z POIiŚ stanowi 63,75% tj. 12 037 266,71 zł netto. Celem Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. W ramach projektu zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w Wołowie o dł. 6,28 km (ul. Krzywy Wołów, Ludowa, Gajowa, Wiejska, Nowowiejska, Leśna, T. Kościuszki) oraz w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie o dł. 22,42 km, łącznie 28,70 km.

Swoje ćwierćwiecze Spółka świętuje jako dojrzały i prężnie rozwijający się podmiot, stawiający na nowoczesność i ekologię, ale biorący za priorytetowy cel satysfakcję klientów korzystających z jej usług.

 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednoosobowa spółka Miasta i Gminy Wołów powstała z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Spółki Wodnej na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 18.04.1994 r. 

Założyciel spółki: Gmina Wołów

Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres spółki: 56-100 Wołów, ul. Ogrodowa 16

Władze:

Zgromadzenie Udziałowców:   Burmistrz Gminy Wołów - Dariusz Chmura
Zarząd:     Prezes Zarządu - Rafał Borzyński

KRS:
Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000081778 

Kapitał zakładowy: 12 861 600 zł

NIP

917-00-05-946

REGON

930335143

konto bankowe:

Bank PKO BP S.A O/Wołów 95 1020 5242 0000 2402 0159 2559

 


Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie:

 • ujmowania wody surowej, uzdatniania wody dla potrzeb ludności oraz działalności gospodarczej [SUW],
 • rozprowadzania i dostawy wody dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych,
 • odprowadzanie ścieków systemem sieci kanalizacyjnej,
 • oczyszczania ścieków [Oczyszczalnia],
 • wywóz nieczystości ciekłych,
 • usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,
 • wydawania warunków technicznych w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków,
 • uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Przedsiębiorstwa,
 • wykonywanie podłączeń do sieci wod - kan,
 • analiza laboratoryjna wody i ścieków,
 • konserwacji, remontu i modernizowania infrastruktury technicznej,
 • przygotowania i realizacji własnych inwestycji wodno - kanalizacyjnych,
 • świadczenia innych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Schemat organizacyjny Przedsiębiorstwa