Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OPIS OGÓLNY

Oczyszczalnia Ścieków w Wołowie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą o technologię osadu czynnego z pogłębionym usuwaniem biogenów. Do oczyszczalni doprowadzane są kolektorem kanalizacji ogólnospławnej ścieki komunalne z miasta Wołowa i okolicznych miejscowości: Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, Łososiowice, Lipnica, Mojęcice, Stary Wołów, Pełczyn, Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, Garwół. Docelowo planowane jest podłączenie do systemu kanalizacyjnego miasta, a tym samym do oczyszczalni ścieków w Wołowie, miejscowości: Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków.

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

trochę historii ...

Istniejąca oczyszczalnia ścieków  funkcjonuje od roku 1992. Oczyszczanie ścieków było oparte o tradycyjną technologię osadu czynnego, co uniemożliwiało usuwanie do odpowiednich wartości związków biogennych (azotu i fosforu). Poza tym oczyszczalnia praktycznie nie posiadała rozwiązania gospodarki osadowej w obowiązujących standardach. Przy planowanym zwiększaniu doprowadzania ścieków (skanalizowanie pozostałych terenów), groziło realne niedotrzymanie warunków pozwolenia wodnoprawnego, a tym samym płaceniu kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie przyjętego przez Ministra Środowiska, Krajowego Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wołowska oczyszczalnia znalazła się na liście oczyszczalni, które mają zostać zmodernizowane.

W związku z powyższym w roku 2004 podjęto działania zmierzające do rozbudowy i zmodernizowania oczyszczalni ścieków. W styczniu 2005 r. rozpoczęto negocjacje dotyczące finansowania przedsięwzięcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  W maju 2005 r. został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wołowie, tj. konsorcjum firm: PUP SANBUD E. Rataj z Kalisza oraz PPU CMM A. Czarkowski z Wrocławia. We wrześniu 2005 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia, a w październiku 2005 r. rozpoczęto budowę. Na przełomie listopada i grudnia 2005 r. zawarto umowy pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji. Zakończenie robót budowlanych oraz rozruchu technologicznego odbyło się w maju 2006 r., a oddanie do eksploatacji obiektu po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie miało miejsce w czerwcu 2006 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9,84 mln zł, z czego pożyczka z NFOŚiGW 7,57 mln zł, z WFOŚiGW 1,96 mln zł oraz pozostała część to środki własne PW-K Wołów Sp. z o.o.

zakres modernizacji ...

W latach 2005-2006 oczyszczalnia została poddana rozbudowie i modernizacji w następującym zakresie:

Obiekty nowe:

 • zlewnia ścieków dowożonych,
 • kratownia (krata rzadka, kraty gęste),
 • piaskowniki wirowe z separatorem piasku,
 • pompownia główna z komorą zasuw (zainstalowano sześć pomp zatapialnych) ,
 • blok biologiczny (dwa ciągi technologiczne zawierające każdy: komorę defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji oraz osadnik wtórny podłużny z pompownią osadów),
 • komora czerpno-pomiarowa,
 • stacja dozowania i dawkowania koagulantu,
 • komora stabilizacji tlenowej osadu,
 • stacja odwadniania osadu,
 • magazyn osadu,

Obiekty modernizowane:

 • stacja dmuchaw (zainstalowano nowe dmuchawy rotacyjne wraz z instalacją sprężonego powietrza),
 • zbiornik retencyjny (obiekt przed modernizacją pełniący funkcję komory osadu czynnego),

TECHNOLOGIA

Przepustowość projektowa oczyszczalni ścieków wynosi średniodobowo Qśrd = 4000 m3/d, natomiast z uwzględnieniem pogody deszczowej - Qśrd = 6140 m3/d. 

Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem o średnicy D=800 mm. Na urządzeniach mechanicznych następuje cedzenie na kracie rzadkiej o prześwicie 50mm oraz na kracie gęstej o prześwicie 4mm. Następnie na drodze sedymentacji w piaskowniku wirowym zatrzymywana jest zawiesina ziarnista. Powstające odpady (skratki oraz piasek) gromadzone są w kontenerach i wywożone na składowisko odpadów w Wołowie. 

Po części mechanicznej ścieki są przetłaczane do komory osadu czynnego z zastosowaniem trójfazowego osadu czynnego (wydzielone komory defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji), w których następuje redukcja zanieczyszczeń określanych jako wskaźniki BZT5, CHZT, zawiesina ogólna, a także związków biogennych, czyli azotu i fosforu.. Do kontroli procesów zachodzących w poszczególnych fazach reaktora służą sondy potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, temperatury, odczynu pH. W osadniku wtórnym następuje oddzielenie masy osadu czynnego od ścieków oczyszczonych w procesach sedymentacji i klarowania. W komorze czerpno-pomiarowej dokonywany jest pomiar ilości odprowadzanych ścieków, które następnie przepływają przez stawy stabilizacyjne biologiczne doczyszczające i dalej do odbiornika rzeki Juszki.

Z uwagi na dużą zmienność dopływu ścieków podczas opadów atmosferycznych, spowodowaną głównie istniejącym systemem kanalizacji ogólnospławnej, podczas modernizacji zaadaptowano istniejący obiekt na zbiornik retencyjny. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 3000 m3 . Obecnie nadmiar ścieków jest retencjonowany w zbiorniku, z którego po zakończeniu zwiększonego dopływu ścieków, ścieki są przetłaczane na blok biologiczny w celu oczyszczenia.

Część osadowa oczyszczalni rozpoczyna się w pompowni osadów znajdującej się przy osadnikach wtórnych bloku biologicznego, skąd osad nadmierny podawany jest do komory stabilizacji tlenowej osadu, gdzie w procesie endogennej respiracji następuje mineralizacja osadu. Następnie ustabilizowany osad poddawany jest procesowi odwadniania na prasie taśmowej. Do płukania taśmy prasy wykorzystywane są ścieki oczyszczone, co ma uzasadnienie ekologiczne i ekonomiczne. Odwodniony osad po okresowej higienizacji wapnem palonym, magazynowany jest czasowo na placu magazynu osadu, gdzie po zmieszaniu z materiałem porowatym (słoma, siano, części zielone roślin) wykorzystywany jest rolniczo.

W oczyszczalni wdrożono system centralnego sterowania i monitorowania urządzeń technologicznych z wykorzystaniem sterownika głównego z wizualizacją danych na komputerze typu PC. 

Skład ścieków oczyszczonych reguluje pozwolenie wodno-prawne.
 

PARAMETRY ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH I OCZYSZCZONYCH  (wartości średnie za 2015 r.):

Wskaźniki Jednostka Ścieki dopływające  Ścieki oczyszczone Wartości dopuszczalne
BZT5 gO2/m3 228 5 15
CZHT gO2/m3 513 31 125
zawiesina ogólna g/m3 205 16 35
azot ogólny gN/m3 50 6,6 15
fosfor ogólny gP/m3 8 0,5 2