Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Dostawa wodomierzy fabrycznie nowych i modułów radiowych do wodomierzy oraz usługa naprawy i legalizacji wodomierzy”

wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38421100-3, 50411100-0


Termin składania ofert do 31.08.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

załączniki

format.zip

 

Informacja z otwarcia ofert Informacja format.pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja format.pdf