Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"Przebudowa części socjalnej i biurowej budynku administracji Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. przy ul. Ogrodowej 16"

wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45210000-2, 45262700-8, 45400000-1, 45420000-7, 45432000-4, 45442100-8, 45421146-9, 45450000-6, 45111220-6, 32421000-0, 32422000-7,
32424000-1, 35100000-5, 31351000-1,45314300-4.


Termin składania ofert do 03.09.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

format.pdf

 

Część I - SIWZ-IDW

format.zip

 

Część II - Umowa

format.pdf

 

Część III DP

format.zip

 

Informacja z otwarcia ofert

format.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja format.pdf