ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ludowa, Wiejska w Wołowie (DW 338)

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

CZ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

CZ II - WZÓR UMOWY

format.zip

 

 

CZ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA format.zip

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
oraz zmiana treści zapytania

 

odpowiedź na pytania

oraz zmiana terminu składania ofert

format.pdf

 

 

zmieniony wzór umowy

format.pdf

 

 

przedmiar robót plik PDF

format.pdf

 

 

przedmiar robót plik XLS

format.pdf

 

 

zgłoszenie do DUW we Wrocławiu

format.pdf

 

 

zgłoszenie przystąpienia do budowy

format.pdf

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Informacja

format.zip