ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Spółka z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowie:
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ludowa, Wiejska w Wołowie (DW 338)

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zapytanie ofertowe

format.pdf

 

 

Wzór umowy format.zip
CZ III -1 STWiORB format.zip
CZ III -2 DP1 format.zip
CZ III -2 DP2 format.zip
CZ III -2 DP3 format.zip
Załączniki w formie edytowalnej format.zip

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Informacja

format.pdf

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 05.06.2017 r.

 

odpowiedzi na pytania

format.pdf

 

 

przedmiar robót plik PDF format.pdf
przedmiar robót plik XLS format.xls

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dnia 20.06.2017 r.

 

odpowiedź na pytanie

format.pdf

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja

format.pdf