ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Spółka z o.o.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowie: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krzywy Wołów, Gajowa, Ludowa w Wołowie

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Zapytanie ofertowe

format.pdf

 

 

Wzór umowy format.zip
Cz. III OPZ format.zip
przedmiar robót plik XLS format.xls
Załączniki w formie edytowalnej format.zip

Zawiadomienie z otwarcia ofert

Informacja

format.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

format.pdf