Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8; 09132100-4

OLEJU NAPĘDOWEGO – w ilości szacunkowej do 35 000 litrów
BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb95 - w ilości szacunkowej do 10 000 litrów

Zapytanie ofertowe

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

formularz ofertowy

format.pdf

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

informacja

format.pdf

 

ROZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

zawiadomienie o wyborze oferty

format.pdf