Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI:

Inżynier, pomoc techniczna dla projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów

wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71247000 - 1 - Nadzór nad robotami budowlanymi,
71248000 - 8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją,
71520000 - 9 – Usługi nadzoru budowlanego,
71631300 - 3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego,
71310000 - 4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.
79140000 - 7 – doradztwo prawne i usługi informatyczne

informacja o wyborze oferty

format.pdf