Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

 

dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Spółka z o.o.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej, Domaszkowie

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

45.23.24.00-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.31.40-2 - roboty drogowe

Zapytanie ofertowe

format.pdf

 

 

Wzór umowy format.zip
Cz. III OPZ format.zip
Załączniki w formie edytowalnej format.zip

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 16.08.2017 r.

 

Informacja z dnia 02.08.2017 r.

format.pdf

 

 

Informacja z dnia 04.08.2017 r.

format.pdf

 

 

UWAGA ZMIANA TERMINU

Informacja z dnia 10.08.2017 r.

format.pdf

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja

format.pdf

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja

format.pdf

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Informacja

format.pdf