Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38421100-3

WODOMIERZY FABRYCZNIE NOWYCH I MODUŁÓW RADIOWYCH DO WODOMIERZY

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

formularz ofertowy

format.pdf

 

formularz cenowy

format.pdf

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja format.pdf

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja

format.pdf