Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I / LUB KANALIZACJI SANITARNEJ


Przyłączenie nieruchomości do sieci odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. O wydanie warunków technicznych przyłączenia lub przebudowy istniejącego przyłącza, występuje osoba posiadająca dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością. W przypadku, gdy w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie /pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do reprezentowania/ występowania jego w imieniu. Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacji sanitarnej stanowi własność Odbiorcy usług, który ponosi także koszty jego utrzymania.

PWK Wołów dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, co stanowi podstawę o dopuszczeniu przyłącza do eksploatacji.


Krok po kroku - Procedura przyłączenia się do sieci istniejącej:

 1. W Biurze Obsługi Klienta PWK Wołów należy złożyć WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO – WTI wraz z wymaganymi załącznikami, w tym:

  • aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową z nr ewidencyjnym działek (moze to byc zarówno mapa do celów opiniodawczych, projektowych lub wydruk z geoportalu
  • oświadczeniem o prawie korzystania z nieruchomości
  • upoważnieniem dla Pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście)

 2. Na postawie wydanych Warunków przyłączenia do sieci, uprawniony projektant powinien sporządzić plan sytuacyjny, który następnie jest uzgadniany na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym ((Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru).
 3. Ważność warunków przyłączenia ustala się na okres 2 lat od daty wystawienia.
 4. W razie konieczności, w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie, należy zgłosić budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu na jego budowę.
 5. Należy ustalić właściciela terenu, przez który będzie przebiegać przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne i uzyskać jego pisemną zgodę na zajęcie terenu w celu zrealizowania planowanej inwestycji. Jeżeli właścicielem terenu jest zarządca drogi, należy złożyć u odpowiedniego zarządcy wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wnieść stosowne opłaty.
 6. Wykonanie przyłącza wodociągowego można zlecić PWK Wołów lub wykonać we własnym zakresie.
 7. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, należy zgłosić ten fakt do PWK Wołów, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 8. Wpięcie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dokonywane jest odpłatnie tylko przez PWK Wołów, jako eksploatatora sieci.
 9. Wykonane przyłącze wodociągowe/kanalizacji sanitarnej podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a następnie odbiorowi technicznemu. Przyłącze wykonane przez Klienta należy zgłosić do odbioru w PWK Wołów. W tym celu należy wypełnić FORMULARZ ZLECENIA – ZL wraz z wymaganymi załącznikami.
 10. Kolnym krokiem jest złożenie wniosku o ZAWARCIE UMOWY DLA ODBIORCÓW (INDYWIDUALNYCH, WSPÓLNOTY) – WI
 11. Uruchomienie przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej następuje po podpisaniu umowy z PWK Wołów.

Niezbędne wnioski wraz z wykazem załączników dostępne są na stronie PWK Wołów. w zakładce: https://www.pwk-wolow.pl/index.php/strefa-klienta/druki-do-pobrania

Wszelkie wnioski w sprawie można składać do PWK Wołów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebne wnioski:

- FORMULARZ ZLECENIA – ZL
- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DLA ODBIORCÓW (INDYWIDUALNYCH, WSPÓLNOTY) – WI
- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DLA POZOSTAŁYCH ODBIORCÓW (FIRMY, INSTYTUCJE) – WF
- WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO – WTI
- WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI –WTF 
- PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY – PZO
- OŚWIADCZENIE TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – OS
- WNIOSEK - ODBIÓR PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO / KANALIZACJI SANITARNEJ - WO

 

W skrócie: 5 najistotniejszych kroków:

 1. Złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci (z dołączoną mapą do celów opiniodawczych/projektowych).
 2. Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci należy opracować dokumentację techniczną – plan sytuacyjny.
 3. Uzgodnienie planu sytuacyjnego: u zarządcy dróg/właścicieli działek, w których zlokalizowane będzie przyłącze oraz na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym (Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru)
 4. Wykonanie przyłącza/złożenie formularza zlecenia z zaznaczonymi pozycjami do wykonania.
 5. Odbiór techniczny