Projekt: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 

OPIS PROJEKTU

 

Projekt jest w pełni zgodny z celami zdefiniowanymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na 2014-2020. Zgodnie z przywołanym programem - głównym celem działań w gospodarce wodno-ściekowej gminy Wołów, będzie zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

 

STRATEGICZNE CELE

 

  • wzrost stopnia skanalizowania z 89% na 99% ,

  • wybudowanie ok. 29km sieci kanalizacyjnej,

  • podłączenie około 1828 osób do nowo wybudowanej kanalizacji.

 

REZULTATY

 

  • poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności gospodarczej, w tym poprawa jakości usług w obszarze higienicznym w zakresie powszechności korzystania z tych usług przez mieszkańców,

  • poprawę infrastruktury technicznej oraz wzrost stopnia skanalizowania poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej,

  • zapewnienie zgodności w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych z Dyrektywą Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 18.909.943,01 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE – 11.959.608,71 zł

WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH 6.950.334,30 zł

 

GŁÓWNE ZADANIA PROJEKTU

 

Zadanie nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołów ul.Leśna, T.Kościuszki, Krzywy Wołów, Ludowa, Wiejska,Gajowa.

 

Zadanie przewiduje wybudowanie 6,28km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.

 

Zadnie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków.

 

Zadanie przewiduje wybudowanie 22,42km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej.

 

Zadanie nr 3 Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 

Celem jest zakup samochodu wraz z zestawem do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej oraz samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

 

Planowany termin realizacji lata 2017-2020.